Zmluvné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „ZP“) upravujú vzťahy medzi záujemcom o vzdelávacie, pohybové, relaxačné alebo ďalšie aktivity (ďalej len „záujemca“) a jeho poskytovateľom resp. sprostredkovateľom (ďalej len „poskytovateľ“). Záujemca podaním prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito ZP a že s nimi súhlasí. Na ZP je záujemca dostatočným spôsobom a v primeranom rozsahu pred vlastným podaním prihlášky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Podaním prihlášky prejavuje záujemca svoju slobodnú vôľu zúčastniť sa na vyššie uvedených aktivitách (ďalej len „predmet plnenia“) usporiadaných poskytovateľom v termíne a za cenu stanovenú pre danú aktivitu.

a) Poskytovateľ

Obchodné meno: Stanislav Forgáč

Stolárska 2678/3, 052 01 Spišská Nová Ves

Prevádzka: Orient akadémia

Štefánikovo námestie 21, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 47715260

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

b) Záujemca

Za záujemcu je považovaná každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje služby poskytovateľa. Záujemca, ktorý je fyzickou osobou, vyplní prihlášku, v ktorej uvedie svoje údaje nutné pre bezproblémovú evidenciu a organizáciu predmetu plnenia.

Právne vzťahy medzi poskytovateľom a záujemcom výslovne neupravené týmito ZP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými súvisiacimi predpismi v platnom znení.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Poskytovateľ prehlasuje, že všetky údaje o záujemcovi, ktoré boli uvedené v prihláške alebo zmluve, sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy a nebudú žiadnym spôsobom zverejnené alebo zneužité. Tieto údaje, ktoré sú poskytnuté záujemcom poskytovateľovi za účelom splnenia bezproblémového poskytnutia služieb poskytovateľom záujemcovi môžu byť poskytnuté tretej osobe, avšak len za tým istým účelom. Záujemca dáva súhlasom s týmito ZP, ktorý vyjadrí podaním prihlášky, poskytovateľovi svoj súhlas k zhromažďovaní a spracovávaní týchto údajov pre účely splnenia predmetu plnenia, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Záujemca má právo údaje, ktoré poskytol kedykoľvek aktualizovať a má tiež ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

III. Cena predmetu plnenia

Poskytovateľ je povinný informovať záujemcu o aktuálnych a platných cenách. Poskytovateľ nie je platcom DPH. Všetky ceny sú zmluvné. Úhradou plnej ceny platnej pre kurz vybraný záujemcom sa považuje zmluva o absolvovaní jedného kurzu medzi poskytovateľom a záujemcom, za uzavretú. Cena predmetu plnenia je platná počas celej doby jeho priebehu a poskytovateľ nemá právo ju v priebehu plnenia meniť. Poskytovateľ má právo stanoviť individuálne zľavy pre konkrétne skupiny záujemcov, avšak záujemcovia o tieto zľavy sú povinní poskytovateľovi predložiť vierohodný dokument preukazujúci oprávnenie zaradiť záujemcu do danej skupiny napr. - študenti - výkaz o štúdiu apod. Bez preukázania sa uvedenými dokladmi si poskytovateľ vyhradzuje právo požadovať úhradu plnej ceny za predmet plnenia a to aj dodatočne, v prípade, ak zistí, že záujemca zaslal nerelevantný doklad o svojej príslušnosti k danej skupine, ktorej poskytovateľ poskytol zľavu z plnej ceny za predmet plnenia. Cena uzavretého firemného seminára môže byť taktiež individuálne upravená na základe jednania a  zmluvnej dohody medzi záujemcom - právnickou alebo fyzickou osobou (firmou) a poskytovateľom.

IV. Objednávanie predmetu plnenia

Poskytovateľ bude brať ohľad a zaraďovať do zoznamu záujemcov o predmet plnenia výlučne tých záujemcov, ktorí zrealizujú prihlásenie telefonickou cestou alebo osobným kontaktom a následne vyplnia prihlášku do nejakého z kurzov. Za právoplatného účastníka predmetu plnenia bude považovaný len ten záujemca, ktorý uhradí plnú cenu stanovenú za predmet plnenia v prvú hodinu kurzu.

V. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky

Záujemca má právo odstúpiť od objednávky predmetu plnenia pred jeho zahájením, ako aj v jeho priebehu. V obidvoch prípadoch je povinný túto skutočnosť oznámiť poskytovateľovi. Bez oznámenia záujemcu, potvrdeného poskytovateľom, bude záujemca aj naďalej považovaný za účastníka predmetu plnenia. Ak odstúpi záujemca, ktorý už realizoval plnú úhradu a ktorý ešte neabsolvoval ani jednu hodinu kurzu, nebude mu poskytovateľ účtovať žiadny storno poplatok a vráti mu celú uhradenú sumu. V prípade, že záujemca zaháji svoju účasť na predmete plnenia a z akéhokoľvek dôvodu túto nedokončí, nenáleží mu žiadna finančná kompenzácia.

V prípade zrušenia kurzu poskytovateľom, náleží záujemcom, ktorí už splnili úhradu za kurz, finančná kompenzácia v plnom rozsahu úhrady.

VI. Platobné podmienky

Záujemca uhradí čiastku za predmet plnenia, platnú v deň začatia kurzu v termínoch uvedených v týchto ZP, čl. IV.  V prípade odstúpenia od objednávky záujemcom, bude mu pri splnení podmienok uvedených v týchto ZP, čl. V., vrátená adekvátna finančná čiastka.

VII. Študijné podmienky

V platnej cene vybraného kurzu a verejného seminára sú/môžu byť zahrnuté študijné materiály v elektronickej podobe, výučba podľa osnov. Záujemca - účastník kurzu alebo seminára, ak sa nemôže dostaviť na danú hodinu alebo bude mať meškanie na danú hodinu je povinný oznámiť vedúcemu kurzu túto záležitosť vopred. O účasti každého záujemcu na jednotlivých vyučovacích hodinách bude poskytovateľ viesť priebežnú evidenciu formou prezenčnej listiny.

VIII. Záverečné ustanovenia

V prípade, že počet prihlásených záujemcov nedosiahne minimálny počet, stanovený poskytovateľom, vyhradzuje si poskytovateľ právo kurz zrušiť alebo presunúť na iný dátum za podmienok uvedených v čl. V týchto ZP.

Pri naplnení kapacity kurzu sú prihlásení do kurzu zaraďovaní podľa poradia v evidencii prihlásených. Neskoršie prihláseným je pri naplnení kurzu ponúknutý náhradný termín. Ak prihlásený neuhradí cenu kurzu do termínu splatnosti, stráca poradové číslo a v prípade naplnenia kurzu nemusí byť do kurzu prijatý.

Tieto ZP sú platné od 01.08.2014. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto Zmluvné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, avšak ich upravené znenie je povinný zverejniť na svojich webových stránkach www.orient-akademia.eu najneskôr 21 dní pred ich vstúpením do platnosti.